Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Erihoolekandeteenus

stock-photo-funny-kids-just-kids-raster-version-63100699

Erihoolekandeteenus (Sotsiaalministeerium) pakume alates maikuust 2017.

Erihoolekandeteenused on suunatud  inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet  erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kui teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada.

Erihoolekandeteenustena on võimalik saada toetavaid teenuseid, elades oma kodus või toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning ööpäevaringset erihooldusteenust teenuseosutaja pakutud elupinnal.

Erihoolekandeteenust on õigus saada alates 18. eluaastast. Kuna erihoolekandeteenuste järjekorrad võivad olla pikad, saab end järjekorda panna juba 16-aastaselt, et täisealiseks saamisel võimalikult kiiresti vajalikku erihoolekandeteenust saada.

Erihoolekandeteenuste korraldus ja osutamise põhimõtted on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses.

Meie poolt osutatavad erihoolekande teenused:

I Igapäevaelu toetamise teenus

Teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.

Igapäevaelu toetamise teenusel on lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele inimestele.

Igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske ja sügava puudega täisealistele. Teenus on mõeldud autismispektriga inimestele, kes pidevalt ja intensiivselt esitavad äärmuslikult kahjustavat käitumist ning selle tõttu vajavad teenusel pidevat järelevalvet. Äärmuslik kahjustav käitumine on nt karjumine, röökimine, teiste inimeste löömine, tõukamine, hammustamine, juustest kiskumine, enesevigastamine, põgenemine, esemete lõhkumine, loopimine jm.

Teenuse osutamine toimub ühes grupis koos maksimaalselt kuuele  inimesele vähemalt kolme vastava ettevalmistuse saanud töötaja poolt. Töötajad peavad oskama kasutada ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid  kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid. Teenusel õpetatakse, harjutatakse ja kinnistatakse igapäevaseid toimetulekuoskusi ning töösarnaseid tegevusi.  Teenuse vajadusel on selle kasutamise õigus vähemalt 120 tundi kuus.

Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena raske või sügava intellektihäirega täisealisele. Teenus on mõeldud inimestele, kellel on diagnoositud raske või sügav intellektihäire (diagnoos F72-F73)  ning kes ei ole ise võimelised sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.

Teenuse osutamisel lähtutakse konkreetse inimese võimekusest ja vajadustest. Lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele tagatakse sellel teenusel inimesele:

  • juhendamine ja abistamine hooldus-ja hügieenitoimingutes
  • juhendamine ja abistamine eneseteenindamisel (nt riietumine, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamine, pesemine, toitmine)
  • muud toimetulekut tagavad toimingud: tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika toetamine ning juhendamine ja abistamine inimese personaalsetel huvidel põhinevates tegevustes.

Teenuse vajadusel on selle kasutamise õigus kuni 21 (öö)päeva kuus.

Mõlema teenuse eesmärgiks on lisaks tavapärasele igapäevaelu toetamise teenuse eesmärkidele tagada turvaline ja paindlik teenuse osutamine ja võimaldada inimestel jätkata elamist oma koduses keskkonnas sobiva toetava teenuse toel, lükates edasi vajadust asuda ööpäevaringsetele hooldusteenustele ning võimaldada hoolduskoormusega lähedastel osaleda tööhõives ning ühiskonnaelus.

II Ööpäevaringne erihooldusteenus erinevatele sihtgruppidele sh ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega inimesele, sügava liitpuudega inimesele ja kohtumääruse alusel teenusele paigutatud inimesele

Teenusel pakutakse inimesele ööpäevaringset hooldamist ja arendamist eesmärgiga tagada talle iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil. Erinevalt eelnevatest erihoolekandeteenustest tagatakse ööpäevaringse erihooldusteenuse korral teenusel viibivatele inimestele ka turvalisus.

Igapäevaelu toetamise teenusele päeva- ja nädalahoiuteenusena,  ööpäevaringsele erihooldusteenusele, ööpäevaringsele erihooldusteenusele sügava liitpuudega inimesele ja ööpäevaringsele erihooldusteenusele ebastabiilse remissiooniga inimesele saab suunata ainult rehabilitatsiooniplaani alusel.

Kohtumäärusega ööpäevaringsele erihooldusteenusele saab suunata inimese tema enda nõusolekuta kuni üheks aastaks kohtumääruse alusel. Kohtumääruse saamiseks peab kohtule tegema vastava avalduse inimese elukohajärgne kohalik omavalitsus.

Erihoolekandeteenuse osutajad leiad siit http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuste-osutajad