Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Perekodu

Teenuse osutamine perevanema ning asendusperevanema lepingute alusel.

Maja 4 vol2Perevanema tegevuse eesmärgiks on tagada pere toimimine, luua lapsele/noorele soe, armastav ja hoolitsev kodu. Kindlustada lähtuvalt iga lapse/noore juhtumiplaanist areng vastavalt tema eale, tervislikule seisundile ja võimetele. Valmistada laps/noor ette toimetulekuks iseseisvas elus.

Perevanem elab koos asenduskodu perega vähemalt viis ööpäeva järjest, kuid mitte rohkem kui 20 ööpäeva ühes kalendrikuus.

Maja 2

Laste ettevalmistamine elluastumiseks toimub igapäevaselt. Pere toimingud tehakse võimalusel ühiselt: sooritatakse vajaduspõhised sisseostud, kõik pereliikmed on kaasatud peret puudutavatesse otsustusprotsessidesse, valmistatakse süüa, ühiselt tehakse koduseid majapidamise- ja heakorratöid, tagades ohutuse jne). Igapäevane pereelu on kujundatud lapsesõbralikult, kus perevanem jagab lahkelt õpetusi/vaateid tema arengut toetaval viisil.

Perevanem juhindub oma tegevuses lapse/noore heaolust ning tema parimast huvist.
Laste ettevalmistamine elluastumiseks toimub igapäevaselt. Lastes kujundatakse eluks vajalikke toimetulemise- ja tööharjumusoskusi läbi kaasamise kodustesse tegemistesse (toidu valmistamine, majapidamistööde tegemise oskuste kujundamine läbi eeskuju, kodumajapidamismasinate käsitlemise oskus jms). Koos lapsega täpsustatakse tema tulevikupilti, püütakse leida lapse huvidele ja võimetele sobituv elukutse, mis annab võimaluse teha edaspidiseid valikuid kas lisahariduse omandamiseks, elluastumisel töökoha leidmiseks ja/või teisele teenusele suunamiseks.