Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse ettepanekute, märkarmiste lahendamise ja tagasiside kord

KINNITATUD
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse juhataja
käskkirjaga nr 1 -4/72
22.11.2018

Mõiste:
Ettepanek, märkamine- mõte/idee , plaan, soovitus, mis esitatakse kaalumiseks,
heakskiitmiseks, teostamiseks, teenuste/töö parendamiseks, igapäevaelu tõhustamiseks.

Eesmärk:
Tagasiside kogumine igapäevaelus üles kerkinud küsimustele, sooviga tõsta kõigi osapoolte
rahulolu ning kaasatust, parendades osutatavaid teenuseid.
Ettepanekute ja märkamiste menetlemise protsessis peavad osapooled kinni
konfidentsiaalsuse tagamise nõuetest. Kord kuulub üle vaatamisele mõistliku aja jooksul,
kuid mitte harvem, kui kord aastas üldkoosoleku raames.

 1. Ettepanekute ja märkamiste esitamine
  1.1 Ettepanekuid ja märkamisi saab esitada nii kirjalikult (vorm tegelusmajas teadete tahvli
  kõrval) kui ka suuliselt.
  1.2. Kirjaliku ettepaneku, märkamise võib saata postiga Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse
  aadressile või e-posti teel; asetada asutuse postkasti, mis asub l. majauksel või tuua isiklikult
  kohale. Teated /postkast tühjendatakse igal tööpäeva hommikul.
  1.3.Lisaks kirjalikule pöördumisele, on meelsasti oodatud suuliselt esitatud ettepanekud /
  märkamised, mis edastatakse asutuse juhatajaleja/või tema asetäitjale eeldusel, et sellele ei
  soovita kirjalikku vastust ja seda menetletakse esimesel võimalusel. Neid ei registreerita.
  1.4. Anonüümselt esitatud ettepanekud, märkamised edastatakse informatsiooniks Pärnu
  Laste ja Noorte Tugikeskuse juhatajale ja/või tema asetäitjale, neile ei vastata.
 1. Ettepanekute ja märkamiste menetlemine, vastamine
  2.1 Ettepanekute ja märkamiste vastamise ja lahendamise aluseks on EV seadus
  “Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus”, mis sätestab ettepanekule/
  märkamisele vastamise aja, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.
  https://www.riigiteataja.ee/akt/820158?leiaKehtiv
  2.2Vormikohased avaldused ning nende vastused registreeritakse ettepaneku saamisele või
  vastuse esitamisele samal tööpäeval Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse kirjavahetuse
  kaustas ja vastatakse esimesel võimalusel 10 tööpäeva jooksul.
  2.3 Asutuse juhataja lahendab juhtumi vastavalt ettepanekute, märkamiste lahendamise ja
  tagasiside korrale
  2.4 Vastuolude puhul, mida asutusesiseselt ei õnnestu lahendada, kaasatakse vastav
  spetsialist/ekspert