Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Asendushooldus

Asenduskodu

ASENDUSKODUTEENUS (Riigi Teataja)

Eesmärk:
Asenduskoduteenuse eesmärgiks on lapse põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Teenuse sihtgrupp:
Orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed

Õigus asenduskodutenusele:
Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust:
1) kuni lapse 18-aastaseks saamiseni,
2) statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või
3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse.

Teenuse taotlemine ja teenusele tulemine:
Lapse lastekülasse suunamise otsuse teeb lapse elukohajärgne omavalitsus. Lapse lastekülasse paigutamisel tuleb arvestada vähemalt 10-aastase lapse enda soovi. Samuti tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab. Lapse registreeritud elukoht jääb sinna kohalikku omavalitsusse, kust laps pärineb.
Lapse elukohajärgne omavalitsus esitab asenduskoduteenuse rahastamise taotluse lapse elukohajärgsele maavanemale koos lapse isikut tõendava dokumendi ärakirjaga ning ärakirja vähemalt ühest järgmistest dokumentidest:
1) dokumendist, mis tõendab, et lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
2) kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta;
3) kohtulahendist lapse vanemalt isikuhooldusõiguse piiramise või täieliku äravõtmise kohta;
4) kohtulahendist lapse vanematest eraldamise kohta;
5) dokumendist vanemate eelvangistuses või vangistuses viibimise kohta.

Asenduskoduteenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping (edaspidi leping), mille osapoolteks on omavalitsus, lapse elukohajärgne maavanem ja lasteküla juhataja. Lapse elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalvaldkonnaga tegelev ametnik külastab asenduskoduteenusel viibivat last tema arenguga tutvumiseks ning lapse heaolu hindamiseks vähemalt kaks korda aastas.

Lapse paigutamisel lastekülasse annab omavalitsus lastekülale üle järgmised dokumendid:
* isikutunnistus/sünnitunnistus (olemasolul);
* ärakiri tervisekaardist (olemasolul);
* Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta (olemasolul);
* lapsele koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
* kohtuotsuse ärakiri vanemalt elatise väljanõudmise kohta (olemasolul);
* lapse foto;
* lapse haridusdokument (olemasolul);
* koopiad dokumentidest lapse vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus,
* elukohatõend, tõend kodakondsuse kohta, elamisluba jne); lapse õdede ja vendade ning teiste lähedaste inimeste kohta;
* omavalitsuse poolt lapsele koostatud juhtumiplaan;
* lapse iseloomustus lasteaiast või koolist (olemasolul);
* (perekonna üldiseloomustus, mis kajastab laste ja vanemate vahelisi suhteid, perekonna materiaalset seisu ja muud sellele perekonnale iseloomulikku;
* andmed lapse vara ja selle hooldaja kohta.

Teenuse sisu:
Lasteküla lähtub lapse, noore kasvatamisel ja õpetamisel järjepidevusest, arvestades tema etnilist, kultuurilist, keelelist, ealist, soolist, tervislikku seisundit, võimeid ja eripära. Arendades lapse häid iseloomuomadusi ning neutraliseerides halbu kalduvusi.
Lapse hooldamine, tema turvalisuse tagamine ja lapse arendamine;
Lapsele on tagatud võimetekohane õpe, samuti lapsele sobivas huviringis osalemine.
Lapsele on tagatud tervishoiu- ning rehabilitatsiooniteenused.
Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse tugivõrgustikuga (sh. lapse bioloogiliste vanematega ja teiste sugulastega, kui see ei kahjusta lapse huve).
Lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumine, sealhulgas perioodiliste märkmete tegemine lapse arengu kohta.
Lapse käekäigust informeeritakse lapse seaduslikku eestkostjat.
Teenuse finatseerimine:
Asenduskoduteenus on riiklikult rahastatav teenus, mille hinna ning maksimaalse maksumuse lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega

Meie personal:
* on täieliku teovõimega isik, hea vaimse ja füüsilise tervisega;
* tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse ja ta ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos;
* temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega last ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
* teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
* omab kasvatusalatöötaja kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust;
* on läbinud tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ja omab perearsti väljastatud tõendit;
* on läbinud vähemalt 16- tunnise esmaabikoolituse ja omab selle kohta kehtivat tõendit;
* tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.