Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiu

Oma hubases peremajas osutame ööpäevaringselt lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele. Hoiu eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut koostöös lapsevanema või hooldajaga.Toetame lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut, töötamist ning õppimist. Hoiuteenusega saab  võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (sh puhkus).

Hoiuteenust saab kasutada nii paaritunnise, päevase kui ka ööpäevaringse teenusena. Hoidu pakume hinnakirja alusel, vabade kohtade olemasolul.

Kui soovite oma lapse meie juurde hoidu tuua, pöörduge hoiukodu koordinaatori Kersti Kaarma poole.

  Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

  • koolieelsel ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;
  • põhiharidust omaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;
  • noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

  Hoiuteenuse sisu:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine;
  • Lapse arengu toetamine;
  • Lapse enesekohaste oskuste kujundamine;
  • Lapse tervise edendamine

Hoiukodu ei paku lapsele haridust.

Täpsem info: Lapsehoiuteenuse osutamise kirjeldus ja tingimused hoiukodus.

  Lapsehoiuteenuse finantseerimine:

Riigi rahastatav lapsehoiuteenus- Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole ja esitada taotlus koos nõutavate dokumentidega

Tasudes teenuse eest ise - Kui hoiuteenust finantseerivad lapse seaduslik esindaja, tema lähedased või sponsorid, tuleb ühendust võtta Tugikeskusega.

Sotsiaalkindlustusameti poolne finantseerimine- Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine”. Teenuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile.

 EL_sotsiaalfond_eesti_horisont_15