TEENUSED

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse eesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine. Oma tegevuses juhindume kehtivatest õigusaktidest ja põhimäärusest. Loodud on laste/noorte põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused; tugikeskuses on tagatud kõigile lastele/noortele arenguks turvaline kasvukeskkond ja ettevalmistus võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asendushooldus perekodus

Perekodu eesmärgiks on tagada pere toimimine, luues lapsele/noorele soe, armastav ja hooliv kodu.

Lastehoid

Osutame ööpäevaringselt lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele.

Tugiisik

Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

Turvakodu

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada kõige esmasem abi ja turvaline keskkond neile, kes vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist