Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

Tugiisikuteenus

Tugiisiku

Tugiisikuteenust (Sotsiaalministeerium) pakume alates 2015 aasta sügisest.

Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik õpetab enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe Pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne

Tugiisik on isik, kes omab eelnevalt lastega töötamise kogemust ning on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused. Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele: on täisealine isik, töötanud eelnevalt lastega ja sobib teenuse saajaga. Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus.

Tugiisikuks ei tohi olla isik:

    • kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
    • kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
    • kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal (kellaaegadel 07:00 – 22:00) kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks osaleda tööturuteenustel.

Teenuse osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks pere, tugiisiku ja teenuseosutaja (asutuse) vahel sõlmitavas lepingus.

Teenuse saamiseks võib lapsevanem kohe  otse  meiega ühendust võtta! Informeerime lapsevanemat mida täpselt peab teenuse saamiseks tegema ning vajadusel abistame asjaajamisel.

Teenuse saamine, taotlemine:

  • Teenuse taotlemiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda avaldusega kohaliku omavalitsuse poole, kus selgitatakse teenuse saamise tingimusi ja korda. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või teenuse osutaja hindab lapse vajadust tugiisiku järele. Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse osutaja poole pöörduda ka otse ilma kohalikku omavalitsust kaasamata.
  • Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames. Teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes aastas maksimaalselt 983 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 81 h teenust). Kui laps kasutab ka lapsehoiu ja/või transpordi teenust siis väheneb selle võrra tugiisiku teenuse maksimaalne maht. Teenuse saamiseks peab lapsevanem esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Täpsem info: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne